Vrácení zboží

I. Právo odstoupit od smlouvy

II. Důsledky odstoupení od smlouvy

I.

Právo odstoupit od smlouvy

  1. Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

  2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Prometh s.r.o, www.prometh.cz, se sídlem Kryštofova 1013/17, 149 00, Praha 4, IČ: 092 53 653, DIČ: CZ09253653, podpora@prometh.cz, 739 708 250 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  4. Vrácené zboží nesmí nést stopy používání, musí být v ochranných značkových obalech (v případě, že tak byly zaslány - značkové obaly, pouzdra a krabičky) a musí obsahovat všechny etikety.

  5. Spodní prádlo a plavky z hygienických důvodů není možné vrátit.

  6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

II.

Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

  2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

Stáhnout formulář pro odstoupení od smlouvy v PDF

images/odstoupeni_od_smlouvy.jpg